Zgodnie z ustawą nr 34/2002 w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego oraz ustawą nr 56/2007 w sprawie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego informujemy, że właścicielem niniejszej strony internetowej jest firma Santander Global Operations S.A. o numerze identyfikacji podatkowej A80040918, wpisana do Rejestru Handlowego w prowincji Madryt w tomie 1292, na stronie 102, arkuszu M24261, wpis nr 1, adres do doręczeń: C/ Jacinto Benavente, 2; Complejo Tripark Bloque C, Planta 1; 28232 – Las Rozas (Hiszpania).

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej www.santanderglobaloperations.com i udostępnionych mu usług w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu. Każdy użytkownik, który zamierza korzystać z tej strony internetowej, powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem określonym przez firmę Santander Global Operations będącą właścicielem strony i zaakceptować go. Osoby, które mają dostęp do niniejszej strony internetowej jako jej użytkownicy, zobowiązują się do podania prawdziwych danych i oświadczają, że nie działają z zamiarem oszustwa lub podstępu. Ponadto zabronione jest wykorzystywanie niniejszej strony internetowej do celów handlowych lub reklamowych niezwiązanych z interesami firmy Santander Global Operations.

STOSOWANIE INTERNETOWEJ

W związku z używaniem strony internetowej użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystał ze środków udostępnionych mu przez witrynę www.santanderglobaloperations.com do następujących celów:

• Do podawania informacji niezgodnych z prawem lub sprzecznych z dobrą wiarą lub porządkiem publicznym oraz informacji, które są obraźliwe dla innych osób.

• Do podawania danych osobowych własnych lub innych osób z jakiejkolwiek następującej kategorii: zdrowie, pochodzenie rasowe lub etniczne, życie seksualne, ideologia, przynależność związkowa, wyznanie, przekonania, naruszenie prawa administracyjnego lub karnego.

• Do rozpowszechniania treści lub informacji propagandowych, rasistowskich, ksenofobicznych, obscenicznych, pornograficznych, propagujących terroryzm lub naruszających prawa człowieka.

• Do podawania informacji zniesławiających lub stanowiących pomówienie, groźbę lub przymus.

• Do ujawniania informacji prywatnych i/lub poufnych dotyczących osób fizycznych lub prawnych.

• Do wyrządzania szkód w systemach informatycznych należących do witryny www.santanderglobaloperations.com lub do innych osób albo podmiotów.

• Do wprowadzania wirusów informatycznych, oprogramowania złośliwego lub szpiegującego, trojanów, robaków lub innego szkodliwego oprogramowania, które może wyrządzić wyżej wymienione szkody.

• Do zapoznawania się z i/lub manipulowania informacjami dotyczącymi innych użytkowników systemu.

Użytkownicy, którzy naruszają regulamin korzystania z witryny www.santanderglobaloperations.com w całości lub w części, mogą zostać usunięci z serwisu i jego bazy danych, przy czym nie przysługuje im żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.

Firma Santander Global Operations podejmuje stosowne środki prawne przeciwko takim działaniom oraz wszelkim innym działaniom i/lub niewłaściwym sposobom korzystania ze strony internetowej. W tym celu firmie Santander Global Operations przysługują wszelkie roszczenia cywilne i karne określone w hiszpańskim systemie prawnym.

Firma Santander Global Operations nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku korzystania z systemu przez użytkownika w sposób sprzeczny z wyżej wymienionymi warunkami. Firma Santander Global Operations nie ponosi odpowiedzialności za komentarze i/lub informacje podane przez użytkownika oraz oświadcza, że nie jest ich autorem. Jeżeli jednak wspomniane informacje zostaną podane na stronie internetowej przez pracowników firmy Santander Global Operations za jej zgodą i wiedzą, przyjmuje się, że oświadczenia te zostały dokonane w imieniu firmy Santander Global Operations.

W przypadku stwierdzenia nieważności lub bezskuteczności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu na podstawie orzeczenia sądu pozostałe postanowienia pozostają w mocy zgodnie z ich brzmieniem. Użytkownicy serwisu wyrażają zgodę na poddanie wszelkich sporów dotyczących obowiązywania, wykonania, przestrzegania lub wypowiedzenia w całości lub w części postanowień niniejszego Regulaminu sądom właściwym dla siedziby firmy Santander Global Operations oraz oświadczają, że zrzekają się właściwości jakichkolwiek innych sądów.

Stosunki między witryną www.santanderglobaloperations.com i odwiedzającymi tę stronę podlegają zasadniczo przepisom prawa hiszpańskiego i właściwości sądów hiszpańskich. Prawa własności intelektualnej związane z treścią stron internetowych, ich projekt graficzny oraz kody stanowią własność firmy Santander Global Operations, w związku z czym w przypadku, gdy działalność jest prowadzona w celach handlowych lub zmierza do uzyskania korzyści finansowej, bez pisemnej zgody firmy Santander Global Operations, zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, podawanie do publicznej wiadomości, przetwarzanie oraz wszelkie inne działania podejmowane w stosunku do treści stron internetowych, nawet w przypadku powołania się na źródła. Firma Santander Global Operations zezwala na kopiowanie, rozpowszechnianie i podawanie do publicznej wiadomości dokumentów i/lub treści wyrażających poglądy, które zamieszczono w niniejszym serwisie, jeżeli spełnione są następujące warunki: 1) działania te są podejmowane w celach informacyjnych 2) powołane jest źródło, tzn. firma Santander Global Operations. Powyższy wyjątek nie oznacza, że firma Santander Global Operations zrzeka się roszczeń cywilnych lub karnych przysługujących jej w przypadku, gdy wspomniane treści są rozpowszechniane w sposób naruszający godność lub wizerunek firmy Santander Global Operations, który wykracza poza granice wolności słowa, lub w jakikolwiek sposób stanowiący wyraz nieuczciwej konkurencji.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Pracownicy serwisu www.santanderglobaloperations.com lub firmy Santander Global Operations nigdy nie żądają podania danych logowania użytkownika (nazwy użytkownika, hasła) przez telefon, e-mail lub osobiście poza systemem uwierzytelnienia serwisu www.santanderglobaloperations.com, ani też z powodu problemów technicznych. Pracownicy firmy Santander Global Operations nie mają dostępu do danych uwierzytelniających użytkownika, ponieważ są one przechowywane w postaci zaszyfrowanej zgodnie z obowiązującym prawem. Serwis www.santanderglobaloperations.com lub firma Santander Global Operations nigdy nie prosi o dokonanie przelewu pieniężnego, podanie numeru konta bankowego, numeru karty kredytowej lub debetowej ani jakichkolwiek innych informacji finansowych poza ustalonymi sposobami związanymi ze składaniem zamówienia na usługi lub zakupem produktów, które są określone na stronie internetowej. Jeżeli użytkownik jest proszony o podanie takich informacji, powinien odmówić podania swoich danych logowania oraz jakichkolwiek innych danych osobowych, jeżeli działanie takie nie jest związane ze sposobami podawania danych określonymi na stronie internetowej. Powinien także zgłosić taką okoliczność firmie Santander Global Operations.

Użytkownik nie powinien pobierać oprogramowania i korzystać z linków zawartych w treści wiadomości użytkowników serwisu, ponieważ jest to działanie zakazane przez firmę Santander Global Operations i stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa komputera użytkownika, a tym samym dla prywatności jego własnej osoby i jego rodziny oraz wiąże się z ryzykiem wykorzystania wspomnianych danych do celów niezgodnych z prawem i/lub do oszustwa. O wszelkich działaniach innych osób związanych z wyżej wymienionymi praktykami zostaną powiadomione właściwe organy władzy.